Regulament concursuri

REGULAMENT GENERAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE MEATICA GRILL SRL PRIN INTERMEDIUL PAGINILOR PROPRII DE FACEBOOK SAU INSTAGRAM

 

Organizator

Concursurile sunt realizate de către compania MEATICA GRILL S.R.L, cu sediul pe Strada Nicolae Bălcescu 14 A – Brașov, jud. Brașov, cod unic de înregistrare 42153115, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J08/126/2020, denumit în continuare „Organizator”.

Pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/meatica

Pagina de Instagram a Organizatorului: https://www.instagram.com/meatica.meatlover/

Perioada de desfășurare

Concursurile se desfășoară conform perioadelor anunțate individual în postările de pe Facebook sau Instagram. Datele de începere sau finalizare pot fi modificate din cauza eventualelor împrejurări excepționale, independente de voința Organizatorului. Orice modificare a acestui regulament va fi disponibilă pe pagina de Facebook a Organizatorului și pe website-ul meatica.ro.

Locul de desfășurare

Concursul se organizează și se desfășoară pe în orașul Brașov, prin intermediul paginii de Facebook Meatică sau a paginii de Instagram Meatică Rotisserie & Grill.

Dreptul de participare la Concursuri

Concursurile sunt deschise participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în orașul Brașov, cu vârsta de minim 16 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care respectă termenii și condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

Nu pot participa la aceste Concursuri angajații Organizatorului.

Participarea la aceste Concursuri implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

Regulamentul Concursurilor

Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Concursurilor, dar și după încheierea acestora, în oricare dintre următoarele modalități:

 1. Online, pe link-ul publicat de Organizator în ziua începerii Concursului și în secțiunea Bio a paginii de Instagram menționată la secțiunea 2 de mai sus.
 2. Pe website-ul Organizatorului
 3. În urma unei solicitări scrise, trimisă Organizatorului pe pagina desfășurării Concursului, menționata la Secțiunea 2 de mai sus.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursurile pot fi mediatizate în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursurilor și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

Participarea la Concursuri implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

Mecanismul Concursurilor

Mecanismul Concursurilor este anunțat în ziua începerii Concursurilor pe pagina de Facebook a Organizatorului sau pe pagina de Instagram a Organizatorului.

Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.

Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situațiile care nu corespund mecanismului Concursurilor, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

Câștigătorii vor fi aleși prin extragere aleatorie și anunțați la data menționată în postarea Concursurilor de pe social media, în postare pe paginile de social media ale Organizatorului, menționate mai sus.

Premiile Concursurilor

Premiile în cadrul Concursurilor sunt acordate prin tragere la sorți. Numărul și tipul premiilor este anunțat individual pe paginile de social media ale Organizatorului, în postarea care informează despre Concurs.

Participanţilor la Concursuri nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (ex. cost date mobile consumate).

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui sau de a reface extragerea și de a alege un alt Câștigător.

Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maximum 24 ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către Câştigătorul rezervă.

În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu – neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Concurs.

Selectarea Câștigătorilor

Pentru fiecare Concurs, tragerea la sorţi va fi electronică și se va efectua de către Organizator sau reprezentanții acestuia.

La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului în caz.

Pentru fiecare premiu va fi extras un număr de Câștigători egal cu numărul de premii anunțate în postarea Concursului, restul participanților fiind considerați rezerve – în ordinea în care sunt afișați în lista rezultată în urma extragerii. În cazul în care un Câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate în Regulament, se va apela la prima rezervă a Câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

Pentru anunțarea Câștigătorilor, numele celor extrași vor fi făcute publice. Pe lângă numele Câștigătorilor, Organizatorul își rezervă dreptul de a publica și numele câtorva dintre rezervele care vor fi contactate în cazul în care Câștigătorul nu poate fi validat sau nu poate primi premiul.

Este posibil ca, în timpul extragerilor și validărilor, să fie făcute publice și numele altor participanți la Concursuri care nu sunt neapărat Câștigători.

Anunțarea câștigătorilor

Anunțarea Câştigătorilor se va face la data anunțată în postarea care anunță fiecare Concurs în parte. După anunțarea Câștigătorilor, este responsabilitatea Câștigătorilor să contacteze telefonic Organizatorul pentru a stabili detaliile de livrare.

Ȋn cazul în care premiile Concursurilor se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, se va solicita Câştigătorului / Câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul îndeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a Câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

În cazul în care un Câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a Câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

Acordarea premiilor

Premiile vor fi expediate prin livratorii proprii ai Organizatorului, la adresa de reședință din orașul Brașov, furnizată telefonic de către Câștigător. După anunțarea Câștigătorilor, toți Câștigătorii validați vor contacta Organizatorul la numărul de telefon comunicat sau vor cere să fie contactați de către Organizator, în vederea livrării premiului.

Participanții la Concursuri, desemnați Câştigători în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplinsc condiţiile prevăzute de Regulament pierd în mod automat calitatea de Câştigător şi nu pot intra în posesia premiului.

Premiile care, în baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor rămâne la dispoziția Organizatorului, care poate dispune de ele cum consideră de cuviință.

Taxe și impozite aferente

Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

Protecția datelor cu caracter personal

Prin înscrierea la Concursuri, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor câștiga, numele, numărul de telefon și adresa de reședință vor fi oferite Organizatorului, în vederea livrării premiilor.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

 1. a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;
 2. b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 3. c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:
 4. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 5. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

0
  0
  Coșul tău
  Coșul tău e golÎnapoi la magazin